Български именник

Световен ден на пчелите - 20 Май


Световният ден на пчелата е утвърден от Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН) и се отбелязва на 20 май всяка година.

Пчелите и другите опрашители са от решаващо значение за опрашването на растенията, биоразнообразието и продоволствената сигурност. Пчелите се изправят пред сериозни заплахи като загуба на местообитания, интензивно земеделие, употреба на пестициди и изменение на климата. За да се повиши осведомеността и да се насърчи действието за опазване на пчелите, ООН започва процеса за създаване на Световен ден на пчелата.

ООН провежда консултации с различни заинтересовани страни, включително научни експерти, организации за опазване на околната среда, земеделски производители и други заинтересовани групи. Целта е да се обсъдят проблемите, свързани с пчелите.

ООН и други организации се ангажират да популяризират Световния ден на пчелата и да организират събития, кампании и инициативи, насочени към повишаване на осведомеността за ролята на пчелите в екосистемата и необходимостта от тяхното опазване.

След утвърждаването на Световния ден на пчелата от ООН, датата 20 май се обявява официално за ден за отбелязване на важността на пчелите и насърчаване на действията за тяхното запазване и опазване на техните местообитания.