Български именник

Световен ден на младежките умения - 15 Юли


През декември 2014 г. Общото събрание на OOН приема резолюция, с която обявява 15 юли за Световен ден на младежките умения. 15 юли е възможност за младите хора, за институциите, за техническото и професионално образование и обучение (Technical and Vocational Education and Training – TVET) и за заинтересованите страни от публичния и частния сектор да признаят и отпразнуват важността на подготовката на младeжта с умения за заетост, достоен труд и предприемачество.

Нарастващата младежка безработица е един от най-важните проблеми, пред които са изправени икономиките и обществата в днешния свят, както за развитите, така и за развиващите се страни. Преди настоящата криза младите хора на възраст между 15 и 24 години са били три пъти по-склонни от възрастните да са безработни и често са изправени пред продължителен преходен период от училище към работа.

От 2017 г. се наблюдава тенденция за нарастване на броя на младите хора, които се намират извън системите на заетост, образование или обучение. Teзи лица се наричат NEET (“Not in Education, Employment, or Training“). Те са безработни, прекъснали образованието и/или професионалното си обучение. През 2016 г. има 259 милиона млади хора, класифицирани като NEET – число, което е нараснало до приблизително 267 милиона през 2019 г.